Download Uninstaller Universal 2.99

SPONSORED LINKS

  Specification

 • Version: 2.99
 • File size: 237 KB
 • File name: Uninstaller%202.99.exe
 • Last update:
 • Platform: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Uninstaller Universal Publisher Review:
It's free and secure toll for sftware uninstalling with backup feature and interactive help!


êeàòê?? ??è?àíè?:

?e??eàììà ??? ó?eàa??íè? ??è?ê?ì "ó?òàí?aêà è ó?à??íè? ?e??eàìì" íà "?àí??è ó?eàa??íè?". ?÷?íü ó??áíà è ?????íà! ???a????ò í? ò??üê? ó?à??òü ?e??eàìì? í? è ÷è?òèòü ??è??ê ?ò í? íó?í?? ?à?è?é. Dàá?òà?ò a Win9x / NT/2k / Me / XP. ????? ó?òàí?aêè ?eà?ó a?òà?ò íà ?àí??ü ó?eàa??íè? - òàê, ÷ò? ?? í? íó?í? è?êàòü a ì?ít "?ó?ê" è?è íà "Dàá?÷?ì ?ò???". ?á?à?à?ò èíò?eàêòèaí?é ??ì?ùüt. í??àì?íèìà ??? íà÷èíàtùè? ???ü??aàò???é.


D??èì? eàá?ò?:

"ó?à?èòü" - ó?à??íè? í?eàá?÷èê ?òe?ê (????? í?ê?ee?êòí??? ó?à??íè?). ?eè yò?ì ?òe?êè í? ó?à??tò??, à ??e?ì?ùàtò?? a eà???? "????òàí?aèòü" - àíà??? "ê?e?èí?" . ???è a?eó? ?áíàeó?èò?, ÷ò? ??ó÷àéí? ó?à?è?è ÷ò?-ò? í? ò? - ??? ì??í? áó??ò a?eíóòü.
"Run Uninstall" - ??á?òa?íí? ó?à??íè? ?e??eàìì?: ?à?ó?êà?ò?? "?eè?èíà?üíà?" óòè?èòà ó?à??íè?, ê?ò?eà? ?àìà ?e?a???ò ê?ee?êòí?? ó?à??íè? ?e??eàìì?.

???á?íí??òè:

ó??áí?é èíò?e??é? ? ???e?áí?ì ??è?àíè?ì êà???é ê?ìàí?? è èíò?eàêòèaí?é ??ì?ùüt.
?àùèòà ?àe???ì - ??? ???eàíí??òè èí??eìà?èè.
?á?e ?àíí?? ? ?è?ò?ì? - ?÷?íü ó??áíà? ?óíê?è?.

ó???aè? è????ü??aàíè?: á????àòíà? - FreeWare
???ê èíò?e??é?à: Dó??êèé


Operating system:
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Related downloads

iChameleon

iChameleon 1.5.4.0

Automate anything you do on the internet such as posting ads on any classified site such as Backpage; Craigslist; Kijiji, sending bulk emails, uploading videos, creating users accounts, filling web forms, and anything you want! The sky is the limit!
Price: $597, Rating: 10, Downloads: 121 Download
Memory Improve Master

Memory Improve Master 6.1.2.366

Memory Improve Master is an intellectualized and easy-to-use application designed to optimize and monitor system memory. It frees up and compresses system memory to make processes run faster and crash less often.
Price: $16.99, Rating: 7, Downloads: 106 Download
Auto Mute

Auto Mute 3.9

Small software utility to make PC silent when it's turning on or is waking up. The sound is automatically muted when the computer is turning off or is going to suspend mode. The next system start generates no sound even if you forgot to turn it off.
Price: $0.00, Rating: 5, Downloads: 104 Download
Auto Mute for Mac

Auto Mute for Mac 3.4.5

Small software utility to make Mac silent when it's turning on or is waking up. The sound is automatically muted when the computer is turning off or is going to suspend mode. The next system start generates no sound even if you forgot to turn it off.
Price: $0.00, Rating: 9, Downloads: 93 Download
Macro Recorder

Macro Recorder 2.0

A simple-to-use program that helps you automate your computer repetitive tasks by creating macros
Price: $, Rating: 9, Downloads: 87 Download

SPREAD THE WORD

User Rating


Rating: 3.0 out of 5
Based on 1 ratings. 1 user reviews.

 • Currently 3.00 out of 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Awards

Uninstaller Universal 2.99 5 stars award